ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΩΝ
1. Για την χρήση της Ιστοσελίδας απαιτείται η εγγραφή του Χρήστη σε αυτήν μέσω της συμπλήρωσης ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.
2. Για την εγγραφή τους στην Ιστοσελίδα οι Χρήστες πρέπει να είναι άνω των δέκα οκτώ (18) ετών.
3. Κατά την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα ο Χρήστης καλείται να δηλώσει τα εξής στοιχεία: (α) Ονοματεπώνυμο, (β) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) . Επίσης ο Χρήστης ορίζει και υποβάλει ο ίδιος τους προσωπικούς του κωδικούς για την Ιστοσελίδα, δηλαδή το προσωπικό του όνομα χρήσης (username), και τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης (password) βάσει των οδηγιών που παρέχονται από την Ιστοσελίδα προκειμένου να είναι οι κωδικοί έγκυροι και αποδεκτοί.
4. Ο Χρήστης δηλώνει ότι τα στοιχεία του είναι ακριβή και αληθή και αποδέχεται ότι η Εταιρεία σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εγγραφή του Χρήστη και να αρνηθεί την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας.
5. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής του Χρήστη απαιτείται και η καταβολή της χρηματικής συνδρομής του Χρήστη κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα υπό τους όρους 3 και 4 του παρόντος.
6. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που δηλώνει κατά την εγγραφή του, για την οποία διεύθυνση δηλώνει ότι είναι υπαρκτή, αληθινή και υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του, της Εταιρείας μη ευθυνόμενης για οιαδήποτε ζημία του Χρήστη από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.
7. Οι κωδικοί πρόσβασης (passwords) είναι αυστηρά προσωπικοί για κάθε Χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οιονδήποτε τρίτο. Οι Χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις ενέργειες που διενεργούνται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρεία για οιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που ενδεχομένως διενεργείται με αυτούς και για οιαδήποτε – ακόμα και ενδεχόμενη – παραβίαση ασφαλείας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει για τους Χρήστες από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής τους ή για οιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από το Χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης.
ΕΙΔΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
1. Ο Χρήστης δύναται να επιλέξει μεταξύ των κάτωθι τύπων συνδρομής ώστε να έχει πλήρη πρόσβαση στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας και στις υπηρεσίες συνδρομητή (όπως εξατομικευμένο περιεχόμενο και πρόσβαση στα σχόλια):
1. Μηνιαία συνδρομή αξίας 6 ευρώ (συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ), με αυτόματη ανανέωση

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
1. H καταβολή της συνδρομής γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:
2. Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα/Paypal:
1. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα πληρωμής της συνδρομής του, μέσω πιστωτικής κάρτας Visa, MasterCard, V-PAY, Maestro ή του Paypal
2. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή, πλήρη και αληθή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής του κάρτας, αναγνωρίζει δε ρητά ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα στοιχεία αυτά ή την ορθή χρήση τους.
3. Για τη διασφάλιση της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, αυτές γίνονται μέσα από το σύστημα ασφαλείας του Paypal, το οποίο υποστηρίζει ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.
3. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:
1. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα πληρωμής της συνδρομής του, μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας. Πληροφορίες για τον λογαριασμό παρέχονται με άμεση επικοινωνία
2. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή, πλήρη και αληθή καταγραφή των στοιχείων, αναγνωρίζει δε ρητά ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα στοιχεία αυτά ή την ορθή χρήση τους.
4. O Χρήστης έχει τη δυνατότητα επιλογής έκδοσης είτε αποδείξεως λιανικής πώλησης είτε τιμολογίου.
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
1. H Συνδρομή ανανεώνεται αυτόματα με την λήξη της προηγούμενης περιόδου.
ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
1. Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν τη συνδρομή τους ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση [email protected], στο οποίο θα δηλώνουν την πρόθεσή τους να τερματίσουν την συνδρομή τους.
2. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία θα διακόπτει την υπηρεσία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου. Ειδικά για την περίπτωση ετήσιας συνδρομής και μετά το πέρας της πρώτης περιόδου, η εταιρεία θα επιστρέφει στο Χρήστη το μέρος της συνδρομής, το οποίο αντιστοιχεί στις υπηρεσίες για το μετά την καταγγελία διάστημα μέχρι την ημερομηνία της αρχικής λήξης της συνδρομής του.
3. Η επιστροφή γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε η πληρωμή (πίστωση κάρτας, λογαριασμού ή paypal). Αν προκύψουν έξοδα βαρύνουν τον Χρήστη.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
1. Ρητά διευκρινίζεται δια του παρόντος, ότι η εγγραφή των Χρηστών στην Ιστοσελίδα και η αποδοχή των Όρων Χρήσης συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη Σύμβαση, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 (ιβ) περίπτωση (ιγ) του Νόμου 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών (βλ. Άρθρο 16 περίπτωση (ιγ) Οδηγίας 2011/83/ΕΕ).
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
1. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εξαίρεση την περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα θα έχει ανασταλεί λόγω συντήρησης της Ιστοσελίδας, αναβάθμισης ή διακοπής της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή άλλης συναφούς αιτίας. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η Ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.
2. Η Εταιρεία επιδιώκει να ενημερώνει την Ιστοσελίδα τακτικά, και μπορεί να αλλάζει το περιεχόμενο της σε οποιαδήποτε στιγμή. Εάν παραστεί ανάγκη, η Εταιρεία δύναται να αναστείλει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, ή να διακόψει αυτήν επ’ αόριστον. Η Εταιρεία δε φέρει καμία υποχρέωση να ενημερώνει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας που ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένο σε μια δεδομένη στιγμή.
3. Οι Χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Ειδικότερα, οι Χρήστες αναλαμβάνουν το κόστος εξοπλισμού και σύνδεσής τους με το Διαδίκτυο, το κόστος συντήρησης και λειτουργίας αυτών, καθώς και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους. Οι Χρήστες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μέσω της σύνδεσής τους στο Διαδίκτυο γνωρίζουν τους Όρους Χρήσης και συμμορφώνονται πλήρως με αυτούς.